PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:
Kto sme (ďalej len „poskytovateľ“)

Silvia Rovňáková
IČO: 41505522
DIČ: 1075456866

Zviditelnisa.sk – Tvorba webových stránok a grafiky

Aké osobné údaje uchovávame a prečo
  • Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  • Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
  • Dotknutými osobami sú zákazníci poskytovateľa, návštevníci webstránky zviditelnisa.sk – užívatelia.
Kontaktné informácie ohľadom osobných údajov

Ohľadom otázok alebo požiadavok ktoré sa týkaju osobných údajov nás kontaktujte na tomto emaily.

e-mail : info@zviditelnisa.sk

Spracúvame tieto kontaktné údaje potrebné k uzavretiu zmluvy a komunikácii, k zabezpečeniu webstránky proti neoprávnenému používaniu
  • e-mailová adresa: na účely komunikácie so zákazníkom
  • meno a priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, IČO, DIČ, IČ DPH: na účely fakturácie
  • IP adresa – anonymne pre zabezpečenie webstránky proti hackerom a neoprávnenému prístupu a teda ochranu dát návštevníkov. Nutné nastavenie pre bezpečné fungovanie webstránky a ochranu jej návštevníkov pred hackermi. IP adresa sa zaloguje bez ďalších údajov, ktoré by spájali návštevníka s ňou. Dôvodom je porovnávanie IP adresy návštevníka s verejným zoznamom IP adries známych spam serverov a hackerov.

Na našich stránkach používame aj štatistickú analýzu Google Analytics – no zbierané údaje su anonymizované, zároveň sa okrem zapísania návštevy a jej doby trvania neukladá nič konkrétne o návštevníkoch.

Kde uchovávame údaje / Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nasledujúce údaje dotknutej osoby (návštevníkov a užívateľov webstránky www.zviditelnisa.sk), našich klientov sú zdieľané z týmito organizáciami:

Kde uchovávame osobné údaje:

Webhosting:
Web stránky poskytovateľa, ako aj vyššie spomenuté osobné údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Endora.cz, s.r.o. sa nachádzajú v Európskej únii (v Českej republike).

Emailové služby:
Komunikácia medzi poskytovateľom a klientmi (ktorí vyplnili a poslali kontaktný formulár) je uložená na serveroch Websupport, s.r.o.

Súbory Cookies

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach, ako Google Analytics (štatistiky návštevnosti).

Typy súborov cookies

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Nastavili sme anonymizáciu IP adries v Google Analytics, takže je tento údaj anonymný a neukladá sa nikam.

Spracovanie osobných údajov
Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s nami a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákonných požiadaviek na ich uzatváranie.

Právny základ spracúvania:

Zmluva alebo Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov.

Zverejnenie údajov:

Poskytnuté osobné údaje zverejňujeme výlučne pre naplnenie legislatívnych požiadaviek pre uztváranie zmlúv a plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov
  • História livechat-u a údajov z neho – doba uchovávania úajov: 2 roky
  • Analytické informácie (Google Analytics) – doba uchovávania údajov: 14 mesiacov
  • Fakturačné údaje – po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s nami a platnosti nárokov z neho. Po dobu stanovenú zákonom pre plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.
Spôsob ochrany osobných údajov

Zachovávame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, úpravou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Tieto opatrenia môžu byť podľa potreby upravené využitím nových dostupných technológií.

Práva dotknutej osoby

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje

Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Dotknuté osoby môžu kontaktovať info@zviditelnisa.sk ohľadom prístupu a zmazaniu osobných údajov.